00%
حذف
برند ها


قیمت

محدوده قیمت مورد نظر

یرسینیا آگار

1,900,000 تومان

عصاره مخمر آگار

1,895,000 تومان

VRB آگار

1,935,000 تومان

سابرو دکستروز برات

1,435,000 تومان

محیط کلستریدیال تقویت شده

1,935,000 تومان

PSB برات

1,795,000 تومان

پلیت کانت اسکیم میلک آگار

1,965,000 تومان

فنل رد برات

1,685,000 تومان

محلول پپنون نمکی/رینگر

1,565,000 تومان

پپتون از کازئین

1,570,000 تومان

مولر کافمن تتراتیونات نووبیوسین برات

4,145,000 تومان

MR-VP برات / متیل رد وجس پروسکوئر برات

1,485,000 تومان

لاکتوز سولفیت برات

1,950,000 تومان

لاکتوز برات

1,685,000 تومان

های کروم کاندیدا آگار

7,062,500 تومان

GN برات ،گرم منفی برات

2,085,000 تومان

گلوکز آگار

1,685,000 تومان

چارکول آگار

1,950,000 تومان

اشریشیاکلی برات

1,525,000 تومان

EC مدیوم همراه با MUG

2,850,000 تومان

دکستروز کازئین پپتون آگار

1,750,000 تومان

دکستروز برات

1,850,000 تومان

دکستروز آگار

1,750,000 تومان