00%
حذف
برند ها


قیمت

محدوده قیمت مورد نظر

آهن II سولفات هیدراته

1,750,000 تومان

آمونیاک

1,050,000 تومان

گلیسیرول

5,400,000 تومان

پارافین مایع

270,000 تومان

فنل

دی اتیلن گلایکول مونو متیل اتر

1,600,000 تومان

پروپیلن گلایکول

2,610,000 تومان

پلی اتیلن گلایکول400

2,850,000 تومان

اسیدفسفریک

تری سدیم فسفات12آبه

2,800,000 تومان

منیزیم کلراید6آبه

2,100,000 تومان

کلسیم کلراید2آبه

2,000,000 تومان

کلسیم کربنات

1,200,000 تومان

ادت آ

4,800,000 تومان

اسیدبوریک

2,100,000 تومان

اسیدتارتاریک

800,000 تومان

اسیدسولفوسالیسیلیک

1,400,000 تومان

اسید سیتریک

1,100,000 تومان

اسیدسیتریک مونوهیدرات

1,900,000 تومان

آمونیوم استات

3,150,000 تومان

آمونیوم کلراید

1,800,000 تومان

سلیکاژل

640,000 تومان

سدیم سولفیت خشک

700,000 تومان

سدیم کربنات مونوهیدرات

550,000 تومان