00%
حذف
قیمت

محدوده قیمت مورد نظر
ای سی تی دی اس مترقلمیaz OFF 10%

ای سی تی دی اس مترقلمیaz

5,120,000
4,608,000 تومان
جعبه وزنهF2 OFF 20%

جعبه وزنهF2

24,000,000
19,200,000 تومان
پی اچ متر قلمی Adva OFF 10%

پی اچ متر قلمی Adva

4,050,000
3,645,000 تومان
ترازو یکدهزارم گرم yoke OFF 13%

ترازو یکدهزارم گرم yoke

28,000,000
24,360,000 تومان
اتوکلاو25لیتری ریحان طب OFF 15%

اتوکلاو25لیتری ریحان طب

35,000,000
29,750,000 تومان

یرسینیا آگار

1,900,000 تومان

عصاره مخمر آگار

1,895,000 تومان

VRB آگار

1,935,000 تومان

سابرو دکستروز برات

1,435,000 تومان

محیط کلستریدیال تقویت شده

1,935,000 تومان

PSB برات

1,795,000 تومان

پلیت کانت اسکیم میلک آگار

1,965,000 تومان

فنل رد برات

1,685,000 تومان

محلول پپنون نمکی/رینگر

1,565,000 تومان

پپتون از کازئین

1,570,000 تومان

مولر کافمن تتراتیونات نووبیوسین برات

4,145,000 تومان

MR-VP برات / متیل رد وجس پروسکوئر برات

1,485,000 تومان

لاکتوز سولفیت برات

1,950,000 تومان

لاکتوز برات

1,685,000 تومان

های کروم کاندیدا آگار

7,062,500 تومان

GN برات ،گرم منفی برات

2,085,000 تومان

گلوکز آگار

1,685,000 تومان

چارکول آگار

1,950,000 تومان