00%
حذف
برند ها


قیمت

محدوده قیمت مورد نظر

فرمالین/فرم آلدهید

اتیل استات

990,000 تومان

ان بوتیل استات

820,000 تومان

دی متیل سولفوکساید

3,500,000 تومان

تولوِِئن

1,850,000 تومان

1-بوتانول

3,250,000 تومان

پیریدین

1,600,000 تومان

مونواتانول آمین

1,350,000 تومان

دی اتانول آمین

1,410,000 تومان

تری اتانول آمین

1,470,000 تومان

ان پنتان

1,450,000 تومان

آمونیاک

1,050,000 تومان

گلیسیرول

5,400,000 تومان

پارافین مایع

270,000 تومان

فنل

مونواتیلن گلایکول

1,380,000 تومان

دی اتیلن گلایکول مونو متیل اتر

1,600,000 تومان

پروپیلن گلایکول

2,610,000 تومان

پلی اتیلن گلایکول400

2,850,000 تومان

اسیدفسفریک

متانول

اسیدکلریدریک37%

950,000 تومان

اسیدکلریدریک32%

750,000 تومان

اسیدسولفوکرومیک

540,000 تومان