00%
image

دپارتمان علمی تخصصی

چشم انداز و ماموریت دپارتمان علمی تخصصی بنابرمیزان 
دپارتمان علمی تخصصی بنابرمیزان برآن است در توسعه و شکوفایی علمی در سطح استان نقش محوری داشته باشد به عنوان یک قطب علمی در مرکزکشور به یک معیار و محک برای واحدهای صنعتی تبدیل گردد. ما در رویای خود آرمانهای بزرگی ترسیم نموده ایم و میدانیم رسیدن به این آرمانها مستلزم تلاش همگانی و خرد جمعی است. فراهم کردن زمینه مشاوره  تخصصی و حرفه ای  رایگان را جزو مسئولیت های خود تلقی نموده و مصمم هستیم در این راه گامهای مهمی برداریم.
ما بر این باوریم که با تکیه بر منابع انسانی کارآمد و بکارگیری تجهیزات و فن آوری های نوین و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل منطقه ای می توانیم کیفیت خدمات علمی را ارتقاء وارتباط با صنعت را توسعه و ذینفعان خود را خشنود نماییم.

 

متن پیشفرض

متن پیشفرض