00%
image

طرح تعویض دستگاه نوبافرسوده

طرح جایگزینی دستگاه نو با فرسوده:
تجهیزات و دستگاه های کارکرده در واقع قدرت و کارایی یک دستگاه نو با توان تازه را ندارند. بسیاری از افراد با دارا بودن چنین دستگاه هایی، از یک طرف از سطح پایین دستگاه خود رضایت خاطر ندارند و از طرف دیگر مانده اند که با این ابزار بدون استفاده خود چه کار می توانند بکنند. دیگر نگران نباشید، فروشگاه ما با گرفتن اینگونه کالاها و تحویل ابزاری نو وکارآمد به شما و نیز پرداخت مبلغ ما به التفاوت از طرف شما، این قبیل دغدغه های کاربران خود را از بین برده است.
در این طرح کلیه صنایع و آزمایشگاه هایی که دستگاه های قدیمی دارند می توانند با مراجعه به سایت بنابرمیزان دستگاه های قدیمی، معیوب وفرسوده خود را با هر برندی که باشد و هر نوع تکنولوژی که دارند تحویل دهند و دستگاه نو دریافت نمایند.

متن پیشفرض

متن پیشفرض